Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download hier het formulier voor herroeping / ontbinding in PDF.

Algemene Voorwaarden van Bruun de Beer te Yerseke,
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van zaken van de internetwinkel, hierna te noemen: "de Webshop", Bruun de Beer

1 Algemeen
1.1 Door gebruik te maken van de Webshop en/of door het plaatsen van een bestelling via de Webshop geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.
1.2 Bruun de Beer heeft het recht, zonder aankondiging vooraf, om deze algemene voorwaarden te wijzigen. 
1.3 Indien u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Bruun de Beer hiervan binnen 24 uur op de hoogte te stellen.
1.4 U heeft de verplichting om Bruun de Beer van iedere adreswijzing op de hoogte te brengen. Zolang Bruun de Beer geen adreswijziging van u ontvangen heeft wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatste bij Bruun de Beer bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

2 Bestellen
2.1 Een geplaatste bestelling is ongeldig indien Bruun de Beer uw vaste woon- of verblijfplaats niet kan vaststellen.
2.2 Bruun de Beer bekijkt bij iedere individuele bestelling of deze uitgeleverd kan worden. Indien Bruun de Beer dit nodig acht is Bruun de Beer gemachtigd om uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie en bij eventuele andere gegevensbronnen.
2.3 Bruun de Beer kan besluiten om een geplaatste bestelling niet uit te leveren. Indien u een opgaaf van redenen voor een dergelijk besluit wilt ontvangen, kunt u deze schriftelijk opvragen bij Bruun de Beer.
2.4 Bruun de Beer heeft het recht om bestelde artikelen niet uit te leveren indien door softwarematige fouten foutieve prijzen bij het desbetreffende artikel vermeld staan. Eventuele gedane betalingen zullen worden verrekend of terugbetaald. 
2.5 U ontvangt bij het plaatsen van uw bestelling een mail of de artikelen op voorraad zijn en de betalingsgegevens.

3 Herroepingrecht
3.1 U heeft gedurende veertien werkdagen na ontvangst van het product het recht het product te retourneren aan Bruun de Beer. Het product dient dan wel compleet, onbeschadigd, ongebruikt te zijn en in de originele verpakking geretourneerd te worden.
3.2 U dient een retournering op grond van het Herroepingrecht altijd te melden aan Bruun de Beer. Niet aangemelde retourneringen worden niet geaccepteerd.
3.3 De wijze van het retourneren van een artikel op grond van het Herroepingrecht wordt uitsluitend door Bruun de Beer bepaald. Deze wijze zal echter niet onredelijk bezwarend voor u zijn.
3.4 De kosten voor een retourzending op grond van het Herroepingrecht zijn voor uw eigen rekening. 
3.5 Het bedrag welke betaald is voor het geretourneerde artikel worden binnen 14 dagen aan u terugbetaald.

4 Levering
4.1 De uitlevering van uw bestelling zal worden uitgevoerd zoals beschreven op de Webshop onder het kopje "Verzenden en retourneren".
4.2 U kunt bij Bruun de Beer niet op krediet kopen. Het te betalen bedrag dient op het moment van uitlevering voldaan te worden, dan wel voldaan te zijn. Indien uw bestelling in gedeeltes wordt uitgeleverd hoeft u op dat moment alleen de op dat moment geleverde artikelen en de eventuele verzendkosten te voldoen. 
4.3 Bij bezorging aan huis, is de keuze van de leveringsmethode aan Bruun de Beer. Indien dit nodig wordt geacht zal uw bestelling door een 3e partij worden uitgeleverd. Bruun de Beer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schades welke worden veroorzaakt door deze 3e partij.
4.4 Indien u bij uw bestelling heeft gekozen voor het zelf afhalen van uw bestelling in onze winkel, zullen wij er zorg voor dragen dat uw bestelling op het afgesproken tijdstip klaarstaat.
4.5 Bruun de Beer berekent voor het thuis laten bezorgen van uw bestelling in Nederland verzendkosten van 2,50. Aktiematig worden er ook artikelen gratis verzonden, dit staat dan bij het desbetreffende artikel vermeld. 
4.6 Onze artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan voorkomen dat een artikel niet voorradig is. U krijgt in dat geval zo spoedig mogelijk bericht. Bruun de Beer zal uw bestelling aanhouden. Indien een artikel niet meer leverbaar is krijgt u altijd bericht en heeft u de mogelijkheid om een ander artikel uit te zoeken of om het bestelde artikel kosteloos te annuleren. Wanneer een artikel later dan verwacht binnenkomt, zullen eventuele andere bestelde artikelen gewoon worden uitgeleverd. In dit geval betaalt u voor het later geleverde artikel geen extra verzendkosten. Bruun de Beer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor artikelen die vertraagd of niet kunnen worden geleverd.

5 Betalen
5.1 U kunt het te betalen bedrag van uw bestelling voldoen met ideal of bij het afhalen in de winkel.
5.2 U kunt niet op krediet kopen. Het te betalen bedrag van uw bestelling, verminderd met eventuele later te leveren artikelen, dient op het moment van uitlevering voldaan te worden, dan wel voldaan te zijn. 
5.3 Het totaalbedrag van uw bestelling wordt aan u bevestigd in de email die u ontvangt bij het plaatsen van een bestelling. In deze email wordt ook de wijze van betaling aangegeven Deze email wordt persoonlijk aan u verzonden.
5.4 Mocht het te betalen bedrag (per abuis) niet zijn voldaan na de uitlevering van uw bestelling, dan ontvangt u van ons een factuur met daarop het te betalen bedrag. U dient deze factuur binnen de vermelde betalingstermijn te voldoen. Indien het te betalen bedrag na het verstrijken van de betalingstermijn niet is voldaan, is Bruun de Beer gerechtigd om de vordering ter incasso uithanden te geven. Alle (buiten-) gerechtelijke kosten die hier uit voortvloeien zijn voor uw rekening.

6 Garantie en service
6.1 Voor al de door u bestelde artikelen geldt in principe een half jaar fabrieksgarantie. Mocht deze periode verstreken zijn, dan kunt u te allen tijden contact opnemen met Bruun de Beer om tot een oplossing te komen.
6.2 Bij een teleurstellende zwangerschap zal Bruun de Beer alle ongebruikte artikelen in de originele verpakking met kaartjes retour nemen en krijgt u het reeds betaalde bedrag voor deze artikelen terugbetaald.

7 Aansprakelijkheid
7.1 Bruun de Beer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en/of fouten dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de informatie welke gegeven wordt op de Webshop.
7.2 Bruun de Beer is alleen aansprakelijk te stellen voor door u geleden schade indien deze schade aan Bruun de Beer aan te rekenen valt of indien deze door dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Bruun de Beer komt.
7.3 Bruun de Beer is niet aansprakelijk te stellen voor schade die veroorzaakt is door een door Bruun de Beer geleverd artikel, tenzij Bruun de Beer aansprakelijk wordt gesteld door een dwingendrechtelijke wetsbepaling zoals bedoeld in artikel 6:185 t/m 6:193 van het Burgerlijk Wetboek betreffende Productaansprakelijkheid. 
7.4 Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet door Bruun de Beer vergoed.
7.5 Indien Bruun de Beer toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen tegenover u, is Bruun de Beer aansprakelijk te stellen voor de door u geleden directe schade. Onder deze directe schade wordt verstaan: schade welke direct is toegebracht aan stoffelijke zaken, redelijke kosten welke gemaakt zijn bij de vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade en/of de aantoonbare en gemaakte kosten die gemaakt zijn om de directe schade te beperken of te verkomen. De directe schade komt voor vergoeding in aanmerking tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen. Eventuele andere schade wordt niet vergoed. Hieronder valt ook gevolgschade zoals gederfde winst, zuivere vermogensschade, gederfde inkomsten of opgenomen snipperdagen en dergelijke.
7.6 Bruun de Beer is niet aansprakelijk te stellen voor schade veroorzaakt door overmacht. Hiermee wordt gedoeld op buiten de macht van Bruun de Beer gelegen omstandigheden als oorlog, boycot, ziekte van personeel van Bruun de Beer, brand en dergelijke.
7.7 De bovenstaande aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn niet van toepassing indien u aantoont dat de schade en/of kosten zijn veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Bruun de Beer.
7.8 Het is niet toegestaan om enige naar uw mening terechte schadevergoeding(en) te verrekenen met nog aan Bruun de Beer verschuldigde bedragen.
7.9 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8 Privacy
8.1 Bruun de Beer verzamelt persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) in het kader van de registratie op de Webshop of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. 
8.2 Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan worden gebruikt door Bruun de Beer voor marketingdoeleinden. Indien dit niet gewenst is kunt u zich afmelden.
8.3 Er wordt daarnaast informatie bewaard in databanken en log-files die noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden en/of opdrachten en/of leveringen uit te voeren. 
8.4 Deze informatie wordt vervolgens bewaard om het diensten- en productaanbod nog beter af te stemmen op de gebruikers/afnemers.
8.5 Indien u niet wenst dat uw informatie gebruikt wordt kunt u dit aan Bruun de Beer kenbaar maken via email: 
contact@bruundebeer.nl of via telefoonnummer: 0113-574210
8.6 U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan Bruun de Beer, Paardenmarkt 1, 4401 EE Yerseke.
8.7 Bovenstaande bepalingen kunnen op elk ogenblik, zonder voorafgaande aankondiging, door Bruun de Beer worden gewijzigd. In voorkomend geval zult u via de Webshop of email hiervan op de hoogte gehouden worden.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens opvraagbaar via onderstaand adres.
 
Bruun de Beer,
 
Paardenmarkt 1
4401 EE Yerseke
KvK-inschrijfnummer: 73412406
 
BTW-nummer: NL 805128220B01

U bent ook welkom bij Bruun in Yerseke